All 4 Jesus polsbandjes

Gemaakt op "zondag, 17 juli 2011"

Wij geloven vurig dat God nog een opwekking zal geven in Nederland. Wij zien ook duidelijk dat onze Vader in de hemel hier in de Alblasserwaard schitterende dingen aan het doen is en mensen aan het voorbereiden is om deze opwekking in goede banen te leiden. Deze opwekking kan echter niet komen voordat er meer eenheid is iArmbandje All4Jesusn het lichaam van Christus. Pas als de lichaamsdelen samenwerken onder de leiding van Christus (Die ons Hoofd is dat ons allemaal aanstuurt) kan het lichaam van Christus productief functioneren. Dan pas kan het lichaam ploegen, zaaien, water geven, bemesten, snoeien en straks ook oogsten! We horen nogal eens dat ongelovigen aan de meeste christenen niet erg goed kunnen zien wie Christus is. Hoofdreden hiervan is dat de mensen niet aan ons zien dat we elkaar liefhebben als onszelf en God bovendien. Jezus zei in Johannes 13 vers 35: "Hieraan dan zullen zij zien dat jullie mijn volgelingen zijn: dat jullie elkaar liefhebben". Door de hokjesgeest die er in dit land heerst en door de onderlinge verdeeldheid zien de mensen nauwelijks iets van de liefde van Christus door ons heen.  Daarom zijn we dankbaar dat deze polsbandjes het begin mogen zijn van een campagne die tot doel heeft christenen dichter bij elkaar te brengen. Dit doel willen we bereiken door onze broers en zusters eraan te herinneren dat wij allen één horen te zijn IN CHRISTUS. Dit polsbandje is gratis bij ons te bestellen.

De ideeën in en achter het polsbandje zijn de volgende:

 

                                                                     Rose

Het polsbandje is rose (net alAll 4 Jesus polsbandjes deze website en onze hele huisstijl) met reden. Rose is een kleur die meteen doet denken aan liefde en verliefdheid. Rose is ook de kleur die we zien als er een meisje geboren is. Zo geloven wij dat we nog héél, héél, héél veel mensen door wedergeboorte deel mogen zien worden van de gemeente van Christus. De gemeente van Christus wordt in de Bijbel ook aangeduid als een vrouw: de bruid van Christus. Bovendien is rose de kleur die je krijgt als je rood en wit mengt. Rood is de kleur van Jezus bloed en wit is de kleur van onze kleren/ bruidsjurk nadat wij door Jezus' bloed gereinigd zijn. Rose vertelt dus over een verliefde Jezus en hoe Hij Zijn bruid ziet: Stralend wit door Zijn rode bloed gereinigd!

De blijde boodschap

De boodschap die dit polsbandje brengt bestaat uit 4 kleine stukjes tekst die in iedere willekeurige opeenvolgende volgorde kunnen worden gelezen. Deze stukjes tekst hebben op zichzelf een boodschap, maar ook in combinatie met elkaar:

"We are"       Wij zijn. Wij bestaan, Wij zijn door God gemaakt. Dat maakt ons bijzonder. Niet zomaar een ongelukje...

"All 4 Jesus"  Alles voor Jezus / Allemaal voor Jezus.

"Loved"        Geliefd. Zeker weten !

"I am"          Ik ben. Ik besta. God kent mij. Heel persoonlijk. 
                   God zei tegen Mozes "IK BEN DIE IK BEN". Daarna gaf God Mozes de opdracht naar farao te gaan en   
                   te zeggen: Laat Mijn volk gaan! In Zijn Naam mogen wij de heerser van de duisternis gebieden: Laat
                   Gods volk gaan!

"We are All 4 Jesus"   Wij zijn allemaal helemaal voor Jezus. Hem willen we radicaal volgen.

"All 4 Jesus I am"      Ik ben Helemaal voor Jezus. Hem wil ik radicaal volgen. Hij mag mij gebruiken zoals Hij wil.

"I am Loved"            Ik ben geliefd. Ik weet dat mijn Vader in de hemel zoveel van mij houdt dat Hij Zijn Zoon gaf
                               Die gewillig stierf voor mij, zodat ik niet hoef te sterven en eeuwig met God mag leven.

"Loved We are"         Geliefd zijn wij. Dus niet alleen ik, maar ook mijn broer, mijn zus en mijn naaste. Reden genoeg 
                               om ook veel van hen te houden en met hen één mee te willen zijn!

 

Eenheid IN CHRISTUS

Wat heel belangrijk is om te beseffen is dat (hoe hard we er ook aan werken) we nooit zelf eenheid kunnen bereiken. Wij kunnen namelijk niet alle anderen zo laten geloven als wij en wij kunnen ook niet zo geloven als alle anderen. Hoe kunnen we dan één worden? Het antwoord staat duidelijk in de Bijbel.

Romeinen 12: 5    "Zo zijn wij, hoewel velen, 1 lichaam IN CHRISTUS".

Galaten 3: 28       "Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat 
                           men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent
                           u 1 IN Christus Jezus. 
"

1 Korinthe 1: 10   "Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen 
                          eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht
                          aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen."

Het hogepriesterlijk gebed - Johannes 17: 20-26
"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen." 

We zijn wie we zijn en we zijn allemaal verschillend. Verschillende talenten, verschillende gaven, verschillende karakters, verschillende leeftijden, verschillende smaken, verchillende opvoedingen en verschillende fasen van geestelijke ontwikkeling. Daarom vraagt onze Vader ons ook niet steeds meer op elkaar te gaan lijken. Hij vraagt ons wel om steeds meer op Christus te gaan lijken, onze aanstaande Bruidegom.

De vraag rijst dan natuurlijk meten: Hoe kan ik meer op Christus gaan lijken? Simpel! Vraag Jezus Christus in het vervolg je leven te leiden. Vraag Hem je door de Heilige Geest te leren   hoe je Hem volgen kunt. Geef je helemaal aan Hem en leer dienen. Leg je eigen wijsheid af en vraag om de wijsheid van God. Wij hebben zelf mogen ervaren dat God graag door ons heen wil werken, maar dat Hij dat pas kan als Hij daarvoor de ruimte krijgt. Als wij in ons leven graag de touwtjes in handen houden, dan hebben we onze handen niet vrij om te ontvangen wat Hij ons geven wil. Wij ervaren iedere keer dat wij iets opgeven of wegdoen, omdat het ons bezighoudt met dingen die niet van God zijn, zo´n geweldige zegen... Heerlijk gewoon. Wij zijn niet beter dan wie dan ook, maar wij hebben besloten ons volledig beschikbaar te stellen aan Christus en Zijn leiding te accepteren. Zo leren we dienen, zo leren we de waarheid kennen en bovenal: We leren zo Gods liefde voor ons persoonlijk kennen, waardoor wij meer en meer gevuld raken door die liefde en waardoor we die liefde steeds makkelijker en meer gaan uiten naar iedereen om ons heen. Zo zien we eenheid ontstaan, omdat we steeds meer verlangen krijgen naar de Waarheid (Christus) en die steeds verder boven onze eigen mening stellen. Zo worden we één in spreken en ook steeds meer één in gevoelen. 1 IN CHRISTUS!

Campagneplannen

Verdere campagneplannen zijn in verschillende stadia van uitvoering. Er wordt op dit moment een poster ontwikkeld die op een positieve manier mee gaat werken aan de bewustwording onder christenen van het belang van de eenheid in Christus. Ook zijn we bezig met plannen om een JC-Love conference te houden. Één van de belangrijke onderwerpen op die conferentie zal eenheid in Christus zijn. Voor meer informatie over deze plannen kunt u gerust contact met ons opnemen. De poster zal zodra die klaar is ook gratis op deze website te downloaden zijn. Ook de ideeen in en achter de poster zullen hier uiteengezet worden.